Storaste Kroppkakans hantering av personuppgifter

Storaste Kroppkakan är Kalmar Nation vid Lunds Universitets bal som sker vartannat år. Ansvariga är kuratorn och ceremonikakan som väljs av nationsmötet. Utöver dem väljer även Ceremonikakan en kommitté och det är dessa personer som har tillgång till uppgifterna som samlas in. Till varje ny Storaste Kroppkaka väljs en ny kommitté.

Personuppgifter samlas in från de som anmäler sig till Storaste Kroppkakan för att Storaste Kroppkakan inför kommande bal ska kunna skicka ut en anmodan. Men även för att kunna kontakta baldeltagare om betalning och annan information inför balen. Namn, personnummer, adress och mail samlas in och lagras i 6 år. Det är endast de som sitter i balkommitén som har tillgång till dessa uppgifter.

Personer har rätt att begära ett utdrag av sina egna uppgifter, ändra sina uppgifter och begära att de tas bort. För att göra detta kan de maila kroppkakan@kalmarnation.nu


Storaste Kroppkakan’s GDPR policy

Storaste Kroppkakan is Kalmar Nation at Lund University’s ball that takes place every other year. Responsible are the Kurator and the Ceremonikaka that are elected by the Nation Meeting. Additionally the Ceremonikaka chooses a committee and it’s these people that have access to the information collected. Before every new Storaste Kroppkaka a new committee is selected.

The data that is collected from those who sign up for Storaste Kroppkakan is used to send out an invitation for the next ball. But also to contact the participants about payment and other information before the ball. Name, personal number, address and email are collected and stored for 6 years. It’s only the committee who have access to this information.

Persons have the right to see what information is stored about them, change their information and ask that it be removed. To do this they can email kroppkakan@kalmarnation.nu